Hiện nay nền kinh tế đang trên đà phát triển nên nhu cầu vay vốn tín dụng đang được quan tâm của các cá nhân, tổ chức. Vậy nên thế chấp tài sản là một trong những biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự khi cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Nên rất nhiều khách hàng rất quan tâm đến các quy định pháp luật về thế chấp tài sản. Sau đây mời quý bạn đọc cùng Luật An Nghiệp tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan tới thế chấp tài sản qua bài viết dưới đây.

I. KHÁI NIỆM THẾ CHẤP TÀI SẢN

Căn cứ Điều 317 Bộ luật dân sự 2015:

1. Thế chấp tài sản là điều kiện một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (gọi là bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao tài sản cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp. 

thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là gì ? quyền và nghĩa vụ của các bên ?

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THẾ CHẤP.

1. Quyền của bên thế chấp.

Căn cứ  Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 quy định về các quyền của bên thế chấp như sau:

- Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận;

- Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;

- Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

- Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp;

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận;

- Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật;

- Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết;

2. Nghĩa vụ của bên thế chấp.

Bên cạnh các quyền thì tại Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên thế chấp có các nghĩa vụ sau:

- Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác;

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

- Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

- Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp;

- Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 Bộ luật Dân sự 2015;

- Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp;

- Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, 5 Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015;

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP.

1. Quyền của bên nhận thế chấp.

Căn cứ Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các quyền của bên nhận thế chấp như sau:

- Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp;

- Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;

- Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng;

- Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;

- Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác;

- Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 Bộ luật Dân sự 2015;

2. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp.

Bên cạnh các quyền thì tại Điều 322 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên nhận thế chấp có các nghĩa vụ sau:

- Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp;

- Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật;

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THỨ BA KHI GIỮ TÀI SẢN THẾ CHẤP.

1. Quyền của người thứ ba.

Căn cứ khoản 1 Điều 324 Bộ luật Dân sự 2015 thì người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các quyền sau:

- Được khai thác công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận;

- Được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

2. Nghĩa vụ của bên thứ ba.

Bên cạnh các quyền, khoản 2 Điều 324 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp như sau:

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài sản thế chấp, làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường;

- Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp;

- Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi đã cung cấp các thông tin về các quy định pháp luật về thế chấp tà sản. Nếu có bất kì vướng mắc hãy liên hệ ngay với Luật An Nghiệp để được hỗ trợ giải đáp.

Xem thêm>> CẦM CỐ TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN LÀ GÌ? VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác