Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015

2021-07-07 18:01:15 Luật Dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của...

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

2021-07-05 17:12:58 Luật Hôn Nhân và Gia Đình

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi...

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

2021-07-02 10:45:15 Luật Hôn Nhân và Gia Đình

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình.

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015

2021-07-02 10:25:32 Luật Hình sự

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công...

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

2021-06-04 16:42:23 Luật đất đai

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12...

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn

2019-01-08 10:15:38 Luật Hình sự

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn