Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự 2015

2021-07-02 10:25:32 Luật Hình sự

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công...

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn

2019-01-08 10:15:38 Luật Hình sự

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn