Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

2021-07-05 17:12:58 Luật Hôn Nhân và Gia Đình

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi...

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

2021-07-02 10:45:15 Luật Hôn Nhân và Gia Đình

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình.