Thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật là những câu mà chúng ta được nghe phổ biến nhất tới hiện tại. Nhưng thừa kế thế vị thì ít ai nghe tới và hiểu về thừa kế thế vị là gì. Cùng Luật An Nghiệp tìm hiểu dưới bài viết sau đây.

1. Khái niệm:

Theo quy định tại Điều 652, Bộ Luật dân sự 2015 quy định thì thừa kế thế vị là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.

Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Thừa kế thế vị có thể được hiểu con cháu của người để lại di sản được hưởng phần di sản mà con của người để lại di sản đã chết trước hoặc chết cùng lúc với người để lại di sản.

Thừa kế thế vị là gì? Quy định về thừa kế thế vị

2. Các trường hợp được thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị chỉ áp dụng trong trường hợp con/cháu của người để lại di sản chết trước người để lại di sản, nếu con/cháu của người để lại di sản chưa chết mà chỉ từ bỏ quyền nhận di sản hay vì bất cứ lý do khác thì cơ chế thế vị sẽ không được áp dụng.

Những người thừa kế thế vị phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sau thời điểm mở thừa kế nhưng phải hình thành thai trước khi người để lại di sản chết.

3. Nghĩa vụ của người được thừa kế di sản

Khi được nhận thừa kế thì người được nhận phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được quy định tại Điều 615, Bộ Luật dân sự 2015:

  • Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  • Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

  • Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  • Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỒNG NAI - VPLS AN NGHIỆP

Điện Thoại: 079 44 77 555

Địa chỉ: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Dịch vụ khác