Ủy quyền cho người khác thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn được không?

Ủy quyền cho người khác thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn được không?

2021-01-26 14:38:11 LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê...